مهندسین مشاور طرح و توسعه بلندپایه، حول هسته مرکزی مهندسی سازه و تأسیسات شرکت بلندپایه، اولين طراح و سازنده سیستم خنك‌ كن بتني نیروگاه ها در ايران، با هدف اولیه تأمین نیازهای اساسی فنی حوزه پیمانکاری و متعاقباً بومی سازی و رسوب دانش مهندسی تولید شده در یک واحد مستقل خدمات مشاوره مهندسی، تأسیس شده است. این مشاور از بدو تأسیس با هدف اصلی تأمین نیاز و پشتیبانی حوزه ساخت به ایفای نقش محوری و متعاقباً تعامل با کارفرمایان و مشاورین داخلی و بین المللی پرداخته است. به لطف تجربیات اجرایی، محور اصلی عملکرد این مشاور، مطالعات و طراحی بهینه، در سرفصل های کیفیت، زمان و هزینه و متعاقباً مدیریت و نظارت بر روند اجرا و تحویل متناسب و مطلوب خدمات احداث شده می باشد.