شرکت مهندسین مشاور طرح و توسعه بلندپایه، با هدف تجمیع، تمرکز، تخصصی سازی، بهره وری، ثبت و انتقال دانش مهندسی شرکت بلندپایه، از سال 1386 به صورت یک واحد مشاوره مستقل و تحت عنوان شرکت مهندسین مشاور، در حوزه های طراحی، مدیریت پروژه های طرح و ساخت، برنامه ریزی، نظارت عالیه و کارگاهی، مشاوره مدیریت، تدوین طرح های تجاری، امکان سنجی فنی-اقتصادی و مدیریت طرح، ارائه خدمت نموده است. در حال حاضر اولویت اصلی این مشاور تأمین نیازهای اساسی فنی-مهندسی در شرکت بلندپایه و در درجات بعدی مشارکت در اجرای پروژه های صنعتی، عمرانی و زیربنایی داخلی و بین المللی است.