چشم انداز

با عنایت به جایگاه بخش خصوصی و بصورت خاص حوزه مهندسی در نظام فنی و اجرایی کشور و در راستای اهداف اصلی چشم انداز بیست ساله کشور، مهندسین مشاور طرح و توسعه بلندپایه، ایفای نقش عملیاتی و تراز اول مهندسی، طراحی، احداث و انتقال و بومی سازی دانش و فناوری نوین در زیرساختها، توسعه شهری، صنعت و نیروی کشور را سرلوحه کار خود قرار داده و به تناسب توسعه ظرفیت خود در بخشهای یاد شده، به صدور خدمات مهندسی و تعمیق جایگاه در منطقه و متعاقباً سایر عرصه های بین المللی می پردازد.

هدف

محور اصلی اهداف بلندمدت مهندسین مشاور طرح و توسعه بلندپایه شامل سرفصل های بهره وری، جایگاه رقابتی، آموزش و پرورش کارکنان، روابط کارکنان، رهبری فناوری و سایر مسولیت های عمومی می باشد. در این بین سرفصل های اصلی استراتژی کلان، شامل رشد متمرکز، توسعه بازار، توسعه محصول، نوآوری، یکپارچگی، سرمایه گذاری، پیمان های استراتژیک و مشارکت، به عنوان راهنمای اقدامات عمده برنامه ریزی شده برای دستیابی به اهداف بلندمدت، تبیین شده و جهت دستیابی و به روزآوری اهداف بلند مدت مورد وثوق قرار خواهد گرفت.