گواهینامه ها

عضویت در فهرست مشاوران شهرداری تهران
گواهینامه مدیریت کیفیت (iso)
گواهینامه عضویت در انجمن مهندسان محاسب ساختمان
گواهینامه عضویت در انجمن تونل ایران
گواهینامه عضویت در انجمن بین اللملی بتن امریکا
گواهینامه عضویت در انجمن بتن ایرانی
گواهینامه صلاحیت (رتبه بندی شرکت)