تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱/۰۸

آزمایش ایستگاه مهرآباد

آزمایش ایستگاه مهرآباد

در 20دی ماه 1394، مسیر فرودگاه مهرآباد، در خط 4 مترو ی تهران اولین قطار سرد حرکت کرد . به گزارش روبط عمومی راه آهن شهری تهران و حومهعملیات تکمیل و ساخت تونل و نصب تجهیزات الکتریکی این خط به طول 2 کیلومتر، و 4 ایستگاه آماده آزمایش است. که این آزمایش برای چک کردن امنیت قبل از بازگشایی این خط بر روی عموم است.

مسیر فرودگاه مهرآباد با 2 کیلومتر طول و 4 ایستگاه در ایستگاه بیمه به یکدیگر متصل می شوند.

خدمات مهندسی ایستگاه 1 و 2 و 3 خط 4 متروی تهران به عهده مهندسین مشاور طرح و توسعه بلندپایه بوده است.

با توجه به اینکه خط 4 متروی تهران به خط 3 مترو متصل می شود، هم اکنون افتتحاح خط مهرآباد به روی عموم به صورت آزمایشی انجام میشودو پیش بینی می شود که 40000 مسافر در طول روز جابه جا شود.