تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۸

عضویت در فهرست مشاوران شهرداری تهران

عضویت در فهرست مشاوران شهرداری تهران
شرکت طرح و توسعه بلندپایه در تیر ماه 1395 در لیست مشاوران تایید شده شهرداری تهران قرار گرفته است.