تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۸

گواهینامه صلاحیت (رتبه بندی شرکت)

گواهینامه صلاحیت (رتبه بندی شرکت)
در تاریخ 95/04/28 گواهی نامه صلاحیت خدمات مشاوره (رتبه بندی) شرکت طرح و توسعه بلندپایه به شرح زیر ارتقا یافت:
پایه3-تخصص مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی
پایه1-تخصص راه سازی
پایه1-تخصص ساختمانهای مسکونی,تجاری,اداری, صنعتی و نظامی
پایه3-تخصص ساختمانهای آموزشی ,ورزشی بهداشتی و درمانی