آشیانه هما

  • کارفرما: شركت هما
  • محل پروژه: تهران,ایران
  • تاریخ شروع مطالعات: آبان 1388
  • تاریخ شروع عملیات ساخت: آبان 1391
آشیانه هما
شرح خدمات:
خدمات مهندسی مرحله اول و دوم
پیمانکار:
بلندپایه
وضعیت پروژه تاکنون:
اتمام یافته
 مشخصات:
 طراحی و ساخت آشیانه هواپیمای 360 ایرباسمربوط به خطوط هوایی هما (ایران ایر) بامساحت 4،000 مترمربع و ارتفاع 20 متر که شامل 2 انکس (شرقی و غربی) با مساحت 14،000 مترمربع و 2 فضای اداری و انباری کارگاهی 2،000 مترمربع و یک منبع آب 800 مترمکعب و با سیستم سازه مرکب و ستون های بتنی طبق کلیه استانداردهای هواپیمایی داخلی و خارجی در سال 1388 آغاز و در حال حاضر نیز بطور کامل انجام شده است.