مترو تهران - خط 3

  • کارفرما: شركت متروي تهران و حومه
  • محل پروژه: تهران
  • تاریخ شروع مطالعات: شهريور 1388
  • تاریخ شروع عملیات ساخت: اسفند 1394
مترو تهران - خط 3
شرح خدمات:
خدمات مهندسی مرحله اول و دوم و سوم
پیمانکار:
بلندپایه
وضعیت پروژه تاکنون:
اتمام پروژه
مشخصات:
خط 3 مترو تهران طولانی ترین خط مترو در خاورمیانه با 37 کیلومترطول است.این خط حمل و نقل 14 میلیون  شهروند کلان شهر تهران را تسهیل خواهند کرد. این خط با26 ایستگاه از جنوب غربی تهران (اسلامشهر) شروع شده و پس از طی مسافتی به موازات خطوط راه آهن به میدان راه آهن می رسد و از آنجا در امتداد خیابان ولیعصر، شهید بهشتی، بزرگراه صیاد شیرازی و بزرگراه بابایی به میدان نوبنیاد رسیده و از طریق میدان اقدسیه وارد بزرگراه ارتش شده و پس از عبور از چهار راه مینی سیتی به سمت میدان قائم تغییر جهت می دهد  خدمات مهندسی قرارداد شرکت بلندپایه در پروژه مترو توسط مهندسین مشاور طرح و توسعه بلندپایه در سال 1388 آغاز شده و مشتمل بر 15 کیلومتر تونلسازی، 15 کیلومتر روسازی و ریل گذاری مسیر، 12 ایستگاه زیرزمینی مسافرگیری، 10 هواکش میان تونلی،1 سازه سه راهی اتصال به انشعاب نیاوران و 3 شبکه زهکشی می باشد. روش تونلسازی اتریشی جدید برای ساخت تونلهای خط 3 مترو و روش حفاری زیرزمینی و پایدار سازی به کمک شمع و ریب برای ایستگاه های زیرزمینی این خط انتخاب شده است. مزیت اصلی روش اتریشی در احداث تونلها، حفاری تدریجی جهت انجام تغییر شکل بافت خاک، باربری و رسیدن به تعادل نسبی است. مهمترین نقص این روش نیز سرعت پایین اجرای تونل نسبت به سایر روشهای مکانیزه تونل سازی است. شرکت بلندپایه با برنامه ریزی و مدیریت مهندسین مشاور طرح و توسعه بلندپایه در بهره گیری از الگوی اجرایی سری و موازی سازی استفاده قالب های سازه نهایی تونلها، با دستیابی به نرخ متوسط روزانه 30 متر اجرای کامل تونل )شامل حفاری، اجرای سازه موقت و سازه نهایی(، و 80 متر برای روسازی و ریل گذاری مسیر، مشکل سرعت پایین روش تونل سازی اتریشی را برطرف ساخته و با توجه به مزایای قابل توجه فنی، اجرای تونل به این روش را کاندیدای مناسب جایگزین روش مکانیزه تونل سازی نموده است. همچنین با بهره گیری از الگوی اجرای دال سقف سکوی مسافرگیری روی خاک تراز سکو و سپس انجام عملیات تعریض سکوی مسافرگیری، مدت زمان اجرای ایستگاه های زیرزمینی پروژه حاضر را تا دو سوم زمان معمول کاهش داده است. در حال حاضر پیشرفت اجرایی پروژه، حدود 95 درصد برآورد می شود. بخشهای جنوبی و میانی این خط در پایان سال 1392 ، بخشهای شمالی خط منتهی به شهریور ماه 1394 مورد بهره برداری قرار گرفته است. سایر بخشهای باقیمانده این خط تا پایان سال 1395 بصورت کامل مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.